2.600.0005.000.000
500.0002.000.000
850.0001.600.000

Phụ Kiện

Màng Lọc Thô

160.000320.000