Tác hại của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người

Theo một cách gián tiếp hay trực tiếp, ô nhiễm không khí không ngừng gây [...]